Posts Tagged ‘meble do pokoju dziecięcego’

POJĘCIA: ILOŚĆ WYMIENIANEGO POWIETRZA I KROTNOŚĆ WYMIANY POWIETRZA

Monday, February 26th, 2018

Dla ujęcia liczbowego natężenia procesu wietrzenia podaje się albo ilość wymienianego powietrza, albo krotność wymiany powietrza. Pod pierwszym pojęciem należy rozumieć ilość powietrza w m3 doprowadzoną na godzinę. Oblicza się ją wg sposobu podanego wyżej. Krotność wymiany powietrza określa, jak często w czasie godziny zostaje odnowione powietrze w pomieszczeniu. W praktyce, często punktem wyjściowym jest krotność wymiany powietrza, przy czym określa się, że konieczne jest dwu- trzy lub pięciokrotne odnowienie powietrza w pomieszczeniu. Sposób ten ma tę wadę, że nie jest pewny nawet przy dużym osobistym doświadczeniu, oraz że zawodzi w nowych i nietypowych przypadkach. Z drugiej strony należy dodać, że przeprowadzenie obliczeń i wykonanie bilansu może również napotykać na znaczne trudności, ponieważ jeszcze dziś istnieje niepewność, jakie wartości należy podstawić na wydajność K źródeł zanieczyszczenia powietrza (np. przy oddawaniu pary przez ogrzewane kąpiele kwaśne) oraz jakie wartości należy przyjąć w obliczeniu na dopuszczalne wzbogacenie w składniki szkodliwe (kw – kzw) powietrza w pomieszczeniu. Pomimo to, w nowych zagadnieniach określenie ilości powietrza dopływowego za pomocą bilansu z oszacowaniem wartości K i kw jest bardziej godne zaufania niż swobodne szacowanie krotności wymiany powietrza. Przy opracowywaniu projektu wentylacji należy dlatego zawsze wychodzić z ilości wymienianego powietrza. Dopiero z ilości powietrza i wielkości pomieszczenia trzeba obliczyć krotność wymiany powietrza. Krotność wymiany powietrza jest mianowicie miernikiem trudności urzeczywistnienia poprawnej wentylacji, szczególnie pod względem unikania przeciągów .Już wymiana powietrza od ośmio- do dwunastokrotnej wymaga znacznych umiejętności przy projektowaniu i stałej uwagi personelu obsługującego. Zbyt wysoka krotność wymiany powietrza może świadczyć o tym, że pomieszczenie jest małe. [patrz też: meble drewniane producent, meble kolonialne, meble do pokoju dziecięcego ]

NATURALNY ROZKLAD CISNIENIA WE WNETRZU

Monday, February 26th, 2018

NATURALNY ROZKŁAD CISNIENIA WE WNĘTRZU BUDYNKOW Wnętrze budynku jedynie podczas nielicznych dni w ciągu roku ma temperaturę jednakową z powietrzem zewnętrznym. Przeważnie w budynku jest cieplej, a rzadziej zimniej niż na zewnątrz. Często również temperatury poszczególnych pomieszczeń jednego budynku różnią się między sobą. Wskutek różnic temperatur powietrza występują również różnice ciśnień między poszczególnymi pomieszczeniami, względnie między pomieszczeniem i atmosferą zewnętrzną, ponieważ cieplejsze powietrze jest lżejsze od zimniejszego. W budynku powstaje zatem wymuszony rozkład ciśnień, który charakteryzuje się w głównych zarysach zmianą ciśnienia w kierunku pionowym. Inny rozkład ciśnień wytwarza się, jeśli budynek znajduje się pod działaniem wiatru, wtedy bowiem powstaje zmiana ciśnienia w kierunku poziomym. Rozkład ciśnienia w budynku, który ustala się w wyniku wspólnego oddziaływania temperatury i wiatru (wentylatory nie powinny przy tym działać) nazywamy rozkładem naturalnym. Podstawowymi zagadnieniami w związku z naturalnym rozkładem ciśnień jest po pierwsze – wymiana powietrza z zewnętrzną atmosferą, a więc wietrzenie we właściwym znaczeniu (będzie ono omówione dopiero w rozdz. wentylacja naturalna), po drugie -prądy powietrza wewnątrz budynku, które są często niepożądane i dlatego muszą być tłumione. W dużych kuchniach można wymienić również inne przykłady; powstaje niebezpieczeństwo, że przez otwarte drzwi i korytarze, przez windy kuchenne itp. zapach kuchenny będzie przedostawał się do po- mieszczeń dla gości. W innych budynkach, np. w szkołach i szpitalach, powstaje możliwość, że wysokie klatki schodowe będą zasysały powietrze z ubikacji do korytarzy. Przykłady te wskazują, że osiągnięcie dostatecz- nej wymiany powietrza jest jedynie częścią techniki wentylacji, nato- miast równie ważną dziedziną jest odgradzanie pomieszczeń i grup pomieszczeń, a więc przerywanie albo odprowadzanie w innym kierunku prądów powietrza znajdujących się wewnątrz budynku. Przede wszystkim architekt już przy rozmieszczaniu pomieszczeń musi orientować się we właściwym ukształtowaniu rozkładu ciśnień. Nie udaje się to jednak we wszystkich przypadkach; wówczas zachodzi ko- nieczność późniejszego wykonania pożądanego rozkładu ciśnień w bu- dynku za pomocą wentylatorów, albo innych środków. [więcej w:  meble drewniane producent, meble kolonialne, meble do pokoju dziecięcego ]