Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

WIADOMOSCI Z CHEMII CEMENTU

Wednesday, February 21st, 2018

WIADOMOSCI Z CHEMII CEMENTU Charakterystyka poszczególnych związków wchodzących w skład cementu portlandzkiego. W wyniku reakcji zachodzących w czasie wypalania mieszaniny surowcowej w piecu powstaje szereg związków chemicznych tworzących klinkier cementowy. Związki te ze względu na swe własności fizyczne i optyczne nazwane są minerałami klinkierowymi. Poszczególne minerały różnią się pomiędzy sobą własnościami. Jakość więc klinkieru nie jest stale jednakowa, ponieważ jego skład mineralny waha się w zależności od wahań w składzie chemicznym mieszaniny surowcowej. Na jakość klinkieru mają przede wszystkim wpływ własności głównych minerałów występujących w klinkierze w znacznych ilościach. Głównymi składnikami mineralnymi klinkieru są: 1) krzemian trójwapniowy (3CaO• S:i02) oznaczany w skrócie ( Fe203) oznaczany w skrócie C4AF, zwany również braunmilerytem. Poza wymienionymi minerałami w skład klinkieru wchodzi jeszcze w niedużych ilościach szereg związków, które często pochodzą z domieszek i zanieczyszczeń surowców lub z popiołu paliwa użytego do wypalania klinkieru, Do tych związków należą m. in. : trójglinian pięciowapniowy (5CaO . 3Ab03) oznaczany w skrócie C5A3″ wolne, nie związane wapno (CaO), wodorotlenek wapniowy [Ca(OH)2], wolna nie związana krzemionka (Si02), wolny tlenek magnezowy (MgO), związki siarki, tytanu, fosforu, manganu, chromu, alkaliów i inne. Poza tym w cemencie występuje jeszcze gips surowy (CaS04 2H20), dodawany podczas przemiału klinkieru w celu regulowania czasu wiązania cementu. Krzemian trójwapniowy (3CaD S. i02) – alit – qłówny składnik cementu, tworzy bezbarwne kryształy w układzie trygonalnym. Jego ciężar właściwy wynosi 3,25 q/cm. . Jest związkiem trwałym tylko w zakresie temperatury 1 250. . . ; – 1 900°e. Ogrzany powyżej 1 900°C rozkłada się na krzemian dwuwapniowy (2CaO Si02) i wapno (CaO). Wolno chłodzony do temperatury poniżej 1 250°C rozkłada się również na te same składniki. Proces tego rozkładu przyspiesza obecność krze- mianu dwuwapniowego, wapna i ,gipsu. [więcej w: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Krzemian trójwapniowy

Tuesday, February 20th, 2018

Przy szybkim chłodzeniu rozkład nie następuje i przechłodzony krzemian trójwapniowy może istnieć w . stanie niestałej równowagi w temperaturze poniżej 1 250°e. Jego aktywność hydrauliczną można wyjaśnić właśnie brakiem równowagi termodynamicznej w normalnej temperaturze. Z tego powodu ważne jest szybkie chłodzenie klinkieru po jego wyjściu ze strefy najwyższej temperatury. Krzemian trójwapniowy rozpuszcza się w kwasach, ulega również działaniu wody, dając jatko wynik hydrolizy uwodnione krzemiany wapniowe i wodorotlenek wapniowy. Reakcja ta ma charakter egzotermiczny i jest jedną z głównych reakcji zachodzących przy twardnieniu cementu portlandzkiego. Krzemian trójwapniowy może zawierać nieduże ilości różnych tlenków (Fe20i; l, A1203, Ti02, MgO, MnO) bez zmiany swych własności optycznych i krystalograficznych. Ze względu na to przez długi czas istniały trudności ze zidentyfikowaniem tego związku, Na skalę przemysłową krzemian trójwapniowy powstaje jako składnik klinkieru w strefie spiekania w piecu w wyniku reakcji pomiędzy krzemianem dwuwapniowym a wolnym wapnem, przy czym część materiału wypalonego znajduje się w stanie stopionym, co stwarza dogodne warunki dla przebiegu tej reakcji. Synteza krzemianu trójwapniowego w warunkach laboratoryjnych należy do zadań trudnych, ponieważ związek ten powstaje na skutek reakcji w fazie stałej pomiędzy tlenkiem wapniowym a krzemionką w ograniczonym zakresie temperatury (1250 “,; -1 900oq, Gdy do prac laboratoryjnych potrzebna jest większa ilość (kilkaset gramów) czystego krzemianu trójwapniowego do badań własności fizykochemicznych tego związku, wówczas syntezę przeprowadza się przez kilkakrotne wypalenie dokładnie zmielonej mieszaniny 3CaC03 + + SiO~. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni]