WIADOMOSCI Z CHEMII CEMENTU

WIADOMOSCI Z CHEMII CEMENTU Charakterystyka poszczególnych związków wchodzących w skład cementu portlandzkiego. W wyniku reakcji zachodzących w czasie wypalania mieszaniny surowcowej w piecu powstaje szereg związków chemicznych tworzących klinkier cementowy. Związki te ze względu na swe własności fizyczne i optyczne nazwane są minerałami klinkierowymi. Poszczególne minerały różnią się pomiędzy sobą własnościami. Jakość więc klinkieru nie jest stale jednakowa, ponieważ jego skład mineralny waha się w zależności od wahań w składzie chemicznym mieszaniny surowcowej. Na jakość klinkieru mają przede wszystkim wpływ własności głównych minerałów występujących w klinkierze w znacznych ilościach. Głównymi składnikami mineralnymi klinkieru są: 1) krzemian trójwapniowy (3CaO• S:i02) oznaczany w skrócie ( Fe203) oznaczany w skrócie C4AF, zwany również braunmilerytem. Poza wymienionymi minerałami w skład klinkieru wchodzi jeszcze w niedużych ilościach szereg związków, które często pochodzą z domieszek i zanieczyszczeń surowców lub z popiołu paliwa użytego do wypalania klinkieru, Do tych związków należą m. in. : trójglinian pięciowapniowy (5CaO . 3Ab03) oznaczany w skrócie C5A3 wolne, nie związane wapno (CaO), wodorotlenek wapniowy [Ca(OH)2], wolna nie związana krzemionka (Si02), wolny tlenek magnezowy (MgO), związki siarki, tytanu, fosforu, manganu, chromu, alkaliów i inne. Poza tym w cemencie występuje jeszcze gips surowy (CaS04 2H20), dodawany podczas przemiału klinkieru w celu regulowania czasu wiązania cementu. Krzemian trójwapniowy (3CaD S. i02) – alit – qłówny składnik cementu, tworzy bezbarwne kryształy w układzie trygonalnym. Jego ciężar właściwy wynosi 3,25 q/cm. . Jest związkiem trwałym tylko w zakresie temperatury 1 250. . . ; – 1 900°e. Ogrzany powyżej 1 900°C rozkłada się na krzemian dwuwapniowy (2CaO Si02) i wapno (CaO). Wolno chłodzony do temperatury poniżej 1 250°C rozkłada się również na te same składniki. Proces tego rozkładu przyspiesza obecność krze- mianu dwuwapniowego, wapna i ,gipsu. [więcej w: program do elewacji, piec gazowy kondensacyjny, onesie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: onesie allegro piec gazowy kondensacyjny program do elewacji